EGT Express TM
av.Garashsyzlyk 50
744000 Ashgabat
Turkmenistan